TOTDEAUNA ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ, PENTRU NEVOI FINANCIARE!

Asociația Casa de Ajutor Reciproc Electrocentrale Craiova, denumită prescurtat C.A.R. Electrocentrale Craiova, este asociație fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor săi, înființată în anul 1995, care își desfășoară activitatea în baza legilor în vigoare, fiind afiliată, coordonată și supravegheată de către Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților Dolj din Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților din Romania.

Obiectul de activitate principal al casei de ajutor reciproc, ca asociație nonprofit și instituție financiara nebancara, îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor şi constituirea fondurilor statutare.

Așa cum am precizat, activitatea casei de ajutor reciproc ca instituție financiară nebancară este nonprofit şi are la bază următoarele obiective:

 • atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;
 • întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;
 • protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;
 • încurajarea membrilor săi să-şi constituie fonduri sociale solide;
 • participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;
 • asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;
 • asigurarea încasării tuturor împrumuturilor și a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 • acordarea către membri săi de asistență socială sub forma de ajutoare de deces nerambursabile urmaşilor membrilor în cuantumul stabilit de adunarea generală (conferinţă).

Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Membri casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 • să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;
 • să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 • să primească beneficiul anual la fondul social propriu acumulat la casă;
 • să solicite, dacă se află în situație temporară de șomaj sau alte situații deosebite, dovedite cu documente, aprobarea consiliului director pentru reeşalonarea ratelor cu respectarea termenului prevăzut de statut, în aceste situații își mențin calitatea de membri;
 • să participe la analiza, dezbaterea și soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc;
 • să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • să primească, la solicitare, un extras cu situaţia financiara proprie;
 • să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii.

Membrii au următoarele obligaţii:

 • la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la patrimoniul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;
 • să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare și hotărârile adunării generale (conferinţei);
 • să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea și înfăptuirea hotărârilor adunării generale (conferinţei);
 • să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • să depună la fondul social iniţial, o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală (conferinţă);
 • să achite ratele și dobânda la împrumutul contractat în condiţiile stabilite și asumate.

Casa de ajutor reciproc acordă împrumuturi cu dobândă numai membrilor săi, în baza contractelor de împrumut încheiate, în condiţiile stabilite de statut, în politicile şi procedurile de împrumut.

Casa de ajutor reciproc aplică și respectă:

 • hotărârile Uniunii Naţionale și ale uniunii teritoriale județene, U.J.C.A.R.S. Dolj, la care este afiliată;
 • normele emise de Uniunea Naţională a C.A.R., Nomenclatorul funcţiilor, prevederile Contractului Colectiv de Muncă;
 • Planul de conturi şi precizările Ministerului Finanţelor Publice cu privire la activitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Prin sentința Judecătoriei Craiova nr. 1344/03.12.2019 am reușit înființarea oficială a Sucursalei Craiovița cu sediul în bd. Oltenia, nr. 29, bloc 66B, sc. 1, ap. 1, cartier Craiovița Nouă, într-un apartament pe care instituția noastră l-a achiziționat ca urmare a unei proceduri concurențiale la un preț optim și competitiv, din dorința de deschidere spre comunitate, de extindere și dezvoltare a activității de creditare precum și pentru a ne apropia de cetățenii orașului Craiova.

Evoluția unor indicatori de interes pe ultimii ani se prezintă astfel:

Rezultatele obținute au permis dezvoltarea și extinderea activității prin creșterea numărului de membri care au accesat serviciile noastre precum și prin operațiuni de fuziune cu alte case care împărtășeau aceleași valori și principii, finalizate cu succes și consfințite prin sentințe judecătorești favorabile, astfel încât membri noștii provin din mai multe societăți comerciale și instituții din orașul Craiova, fapt ce dovedește calitatea deosebită a serviciilor oferite de C.A.R. Electrocentrale Craiova.

Evidența membrilor și cea contabilă sunt complet informatizate fapt care permite o comunicare rapidă cu membri prin transmitere de SMS individuale, la sfârșitul fiecărei luni contabile, referitoare la informații financiare: sold împrumut și dobândă, fond social acumulat, atenționări de plată pentru împrumutat și giranții acestuia, diverse anunțuri. Dacӑ totuşi informaţiile nu sunt recepţionate prin sistemul de comunicari SMS, membrii pot contacta CAR Electrocentrale, în timpul programului zilnic de lucru, pentru obţinerea de informaţii despre situaţia financiara proprie.